Jedna z najrozšírenejších zoznamovacích stránok pre dospelých v SR - erotická zoznamka flirtkontakt.sk

Informácie o spracovaní osobných údajov

Účel dokumentu

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám informácie o spracovaní Vašich osobných údajov v rozsahu stanovenom v čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95 / 46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR" alebo "nariadenie").

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť INTERNET PORTAL s.r.o., so sídlom Bílá - Vlčetín 44, Hodkovice nad Mohelkou, PSČ 463 43, Česká republika, identifikačné číslo 227 96 304, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 31862 (ďalej len "správca ").
Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie INTERNET porta s.r.o., Bílá - Vlčetín 44, Hodkovice na Mohelkou. PSČ 463 43, Česká republika, adresa elektronickej pošty podpora@internet-portal.cz,
Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca sú nasledovné:
                 Meno a priezvisko: Petr Molitoris
                 Tel.č.: +420797726436
                 Email: poverenec@internet-portal.cz

Právny základ spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.V prípade, keď sú spracovávané osobitné kategórie Vašich osobných údajov (Vaše citlivé osobné údaje), predovšetkým potom údaje o Vašom sexuálnom živote alebo o Vašej sexuálnej orientácii, je zákonným dôvodom spracovania takýchto Vašich osobných údajov výhradne Váš výslovný súhlas v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR. Bez vášho výslovného súhlasu nemôže správca tento typ Vašich osobných údajov spracovávať.

Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi Vami a správcom, tj. predovšetkým poskytovanie služieb erotického zábavného a zoznamovacieho portálu či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy. Tento účel zahŕňa aj evidenciu v databáze klientov správcu.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a počas ďalších troch rokov, ak sa bude jednať o osobné údaje potrebné na uplatnenie práv a oprávnených záujmov správcu (typicky Vaše kontaktné údaje a údaje preukazujúce uzatvorenie zmluvy so správcom) , a ďalej po dobu nutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú orgány zaisťujúce správu a prevádzku webových stránok správcu a iné osoby podieľajúce sa na dodanie služby či realizáciu platieb na základe uzatvorenej zmluvy.
Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Správca nebude predávať, nakupovať, poskytovať, vymieňať ani iným spôsobom prezradzovať údaje o účte alebo transakciách držiteľa karty ani jeho osobné údaje nikomu, s výnimkou kartových spoločností VISA / Mastercard atď., v reakcii na platné štátne požiadavky subjektom zaisťujúcich správu a prevádzku webových stránok alebo nabývateľovi, v prípade prevodu časti alebo celej spoločnosti.

Práva subjektov údajov

Za podmienok uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo
požiadať správcu o prístup k Vašim osobným údajom spracovávaným správcom,
požiadať o kópiu týchto osobných údajov,
požiadať o opravu nepresných osobných údajov,
požiadať o vymazanie osobných údajov spracovávaných správcom, ak už nie sú potrebné pre poskytnutý účel, alebo ak sú správcom spracovávané protiprávne,
požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov v prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR,
na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.
Pokiaľ by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované GDPR, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz//.
Poskytnutie Vašich osobných údajov správcovi na uvedený účel je zmluvným požiadavkom a záleží teda iba na Vašom rozhodnutí, či správcovi osobné údaje pre takéto účely poskytnete. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie aspoň základných Vašich osobných údajov (najmä kontaktné údaje, identifikačné údaje a prihlasovacie údaje) je však nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia týchto Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

Bližšie informácie o právach subjektov údajov

Vaše zhora v čl. 7. vymenované práva majú nasledujúci obsah:
Právo na prístup k osobným údajom.
Máte právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k zákonom stanoveným informáciám. Správca Vám v takom prípade poskytne kópiu spracovaných osobných údajov. Za ďalšie kópie obstarávané na Vašu žiadosť môže správca účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.
Právo na opravu.
Máte právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.
Právo na výmaz ( "právo byť zabudnutý").
Máte právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a správca má povinnosť Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný niektorý z dôvodov ustanovených GDPR. Vaše právo sa však nepovoľuje, ak je spracovanie Vašich osobných údajov potrebných na splnenie právnej povinnosti správcu, pre účely archivácie vo verejnom záujme, na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov a v ďalších prípadoch stanovených GDPR.
Právo na obmedzenie spracovania.
Máte právo na to, aby správca obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, najmä pokiaľ popierate presnosť osobných údajov, ak ste vzniesol/a námietku proti spracovaniu a v ďalších prípadoch stanovených GDPR.
Právo na prenositeľnosť údajov.
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytol/a správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, a to v prípade, že spracovanie je založené na Vašom súhlase a vykonáva sa automatizovane. Pri výkone tohto svojho práva môžete požiadať, aby Vaše osobné údaje boli správcom odovzdané priamo druhému správcovi, ak je to technicky možné.

Právo odvolať súhlas so spracovaním

Ak už sú akokoľvek dotknuté Vaše práva podľa predchádzajúceho článku 7 a 8, upozorňuje Vás správca oddelene na Vaše ďalšie práva:
Právo odvolať súhlas. V prípade spracovania Vašich "citlivých" osobných údajov, teda údajov o Vašom sexuálnom živote či o Vašej sexuálnej orientácii, nie ste povinný/povinná poskytnúť svoj súhlas so spracovaním, udelíte ho ak, ste zároveň oprávnený/á tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Ak však neudelíte alebo odvoláte svoj súhlas, je správca oprávnený okrem iného zmeniť ponuku, rozsah alebo podmienky svojich služieb, alebo úplne odmietnuť poskytnutie svojich služieb, ak zistí, že Váš súhlas je na poskytnutie príslušnej služby nevyhnutný.
V prípade, že si prajete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete sa obrátiť na správcu prostredníctvom uvedených kontaktných údajov. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté spracovanie Vašich osobných údajov v prípadoch, kedy nie je Váš súhlas podľa GDPR vyžadovaný.

Záverečné ustanovenie

Táto informácia je platná a účinná ku dňu 25.5.2018. Aktuálne znenie tejto informácie je zverejnené na webových stránkach správcu https://flirtkontakt.sk/ a súčasne je dostupná v sídle správcu.

V Bílé dňa 25.5.2018

Erotický magazín Žhavé čítanie pre dospelých
Som bisexuál: Sprievodca prijatia novej identity a odhalenie najčastejších mýtov

Som bisexuál: Sprievodca prijatia novej identity a odhalenie najčastejších mýtov

23.04.2024 Čo robiť po zistení, že ste bisexuál? A aké mýty kolujú v spoločnosti ohľadom bisexuality? Dnešným článkom nadväzujeme na predchádzajúci diel o bisexualite s názvom 10 signálov, ktoré môžu… čítajte viac >>
10 signálov, ktoré môžu naznačovať, že ste bisexuál

10 signálov, ktoré môžu naznačovať, že ste bisexuál

18.04.2024 Nálepky môžu byť užitočné... ale aj mätúce, najmä keď sa snažíte identifikovať niečo tak osobné,… čítajte viac >>
Sex horoskop na apríl 2024

Sex horoskop na apríl 2024

16.04.2024 Čo si pre vás prichystal štvrtý, aprílový mesiac roku 2024 v oblasti sexu, vzťahov a lásky? To sa… čítajte viac >>
Populárna sexuálna fantázia

Populárna sexuálna fantázia

07.02.2024 Predstavte si svoju najhorúcejšiu sexuálnu fantáziu, pri ktorej sa vám krútia prsty na nohách, ako… čítajte viac >>
Varovanie: Tieto stránky obsahujú erotický chat, videá, fotky a iné sexuálne explicitné materiály. Pre vstup musíte byť starší 18 rokov alebo 21 rokov, pokial to vyžaduje zákon. Všetky modelky a modelovia sú starší než 18 rokov. Moderátorské profily sú označené červenou bodkou.