Jedna z najrozšírenejších zoznamovacích stránok pre dospelých v SR - erotická zoznamka flirtkontakt.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzným ujednaním medzi prevádzkovateľom erotického zábavného a zoznamovacieho portálu nachádzajúceho sa na webových stránkach flirtkontakt.sk (ďalej len „portál“) a užívateľmi využívajúcich všetky služby poskytované prevádzkovateľom v súvislosti s provozovaním vyššie uvedeného portálu.

Prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľom erotického portálu flirtkontakt.sk je obchodná spoločnosť Internet portal s.r.o., IČO 227 96 304, so sídlom Bílá – Vlčetín 44, Hodkovice nad Mohelkou, PSČ 463 42, Česká republika zapísaná v Obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Ústí nad Labem v oddieli C, zložka 31862 (ďalej len „Prevádzkovateľ “).

Užívateľ

Užívateľom je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok každá fyzická osoba, ktorá využíva služby portálu poskytovaných prevádzkovateľom. Registrovaným užívateľom je každý užívateľ, ktorý sa zaregistroval na portále. S ohľadom na charakter služieb poskytovaných prevádzkovateľom môže byť užívateľom iba plnoletá osoba, tj. u občana Slovenskej republiky osoba staršia ako 18 rokov a u príslušníkov iných štátov osoba plnoletá podľa tamojších platných právnych predpisov.

Predmet všeobecných obchodných podmienok

Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, na základe ktorého prevádzkovateľ poskytuje služby užívateľovi portálu a užívateľ tieto služby portálu využíva, respektíve prijíma a úprava s tým súvisiacich práv a povinností medzi prevádzkovateľom a užívateľom.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa.

 1. Prevádzkovateľ má povinnosť poskytovať užívateľom služby riadnym spôsobom.
 2. Prevádzkovateľ má právo na odmenu za platené služby poskytované užívateľovi.
 3. Prevádzkovateľ má právo kontrolovať obsah účtov užívateľov.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť užívateľský účet užívateľovi, ktorý porušuje ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok alebo právne predpisy.
 5. Prevádzkovateľ má povinnosť riešiť reklamácie užívateľov spôsobom a v lehotách stanovených obecne záväznými právnymi predpismi.

Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ užívaním služieb prevádzkovateľa dáva najavo súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Užívateľ je povinný pravidelne sledovať všeobecné obchodné podmienky a zoznamovať sa s ich aktuálnym znením.
 3. Užívateľ má právo využívať služby poskytované prevádzkovateľom v rozsahu podľa svojho členstva.
 4. V prípade, že užívateľ využíva platené služby portálu, je povinný za tieto služby hradiť prevádzkovateľovi cenu podľa cenníku uvedeného v čl. 9 týchto všeobecných obchodných podmienok.
 5. Užívateľ je povinný rešpektovať práva ostatných užívateľov.
 6. Užívateľ je oprávnený na svoj užívateľský účet nahrávať iba taký obsah, s ktorým je oprávnený nakladať.
 7. Užívateľ nesie celkovú zodpovednosť za škody spôsobené svojím jednaním v súvislosti s využívaním služieb portálu spôsobené prevádzkovateľovi, ostatným užívateľom alebo tretím subjektom.
 8. Užívateľ berie na vedomie, že v súvislosti s užívaním služieb prevádzkovateľa môže byť vystavený erotike či explicitným sexuálnym prvkom, ktoré by zo strany niektorých osôb mohli byť vnímané ako pohoršujúce či urážajúce a sú určené iba osobám starších 18 rokov. Užívateľ sa zaväzuje tento obsah nesprístupňovať osobám mladších 18 rokov.
 9. Užívateľ nesmie využívať žiadnym spôsobom služby portálu na komerčné účely.
 10. Užívatelia sa zaväzujú využívať služby portálu v súlade s platnými právnymi predpismi.
 11. Užívateľ prehlasuje, že nebol odsúdený za žiaden z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti v sexuálnej oblasti.
 12. Užívateľ sa zaväzuje počínať si pri užívani služieb tak, aby nedochádzalo k žiadnym škodám prevádzkovateľovi a ani ostatným užívateľom.

Zodpovednosť prevádzkovateľa 

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah portálu nahraný užívateľom.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené užívateľovi jednaním ostatných užívateľov alebo konaním tretieho subjektu.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené užívateľovi zneužitím jeho užívateľského účtu zavinené užívateľom.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prístupnosť služieb v miestach, kde je to podľa daných platných predpisov zakázané.

Užívateľské účty 

 1. Užívateľ môže využívať služby prevádzkovateľa prostredníctvom užívateľského účtu, keď užívateľský účet vzniká registráciou. Každý užívateľ môže mať iba jeden užívateľský účet. Pri vytvorení viacero účtov jedným užívateľom, môžu byť kedykoľvek vymazané.
 2. Užívateľ má pri bezplatnej registrácii nárok na využívanie služieb portálu v obmedzenom rozsahu.
 3. V prípade plateného členstva môže užívateľ využívať služby portálu v plnom rozsahu.
 4. Užívateľ je povinný pri registrácii uviesť úplné a pravdivé informácie.
 5. Užívateľské účty sú určené výhradne k individuálnemu použitiu a užívateľ je povinný svoj užívateľský účet využívať výhradne osobne a nesprístupňovať ho tretím subjektom.
 6. V prípade akejkoľvek zmeny povinne poskytovaných údajov zaväzuje sa užívateľ tieto údaje bez zbytočného odkladu aktualizovať.
 7. Užívateľ je povinný okamžite nahlásiť akékoľvek zneužitie svojho užívateľského účtu prevádzkovateľovi.
 8. Užívateľ berie na vedomie, že niektoré užívateľské účty boli a môžu byť umelo vytvorené prevádzkovateľom za účelom zvýšenia kvality služieb poskytovaných prevádzkovateľom a kontroly týchto Obchodných podmienok. Tieto účty môžu byť verejne dostupné a nie sú akokoľvek označené. Z týchto účtov môže prevádzkovateľ prostredníctvom svojich moderátorov zasielať správy užívateľom a zodpovedať správy od uživateľov.
 9. Užívateľ je zodpovedný za akékoľvek porušenie právnych predpisov či škody spôsobené užívaním svojho užívateľského účtu.
 10. Užívateľ nesmie využívať služby prevádzkovateľa na komerčné účely.

Služby portálu

 1. V prípade neplateného členstva získava užívateľ svoj profil na portáli prevádzkovateľa, obmedzený prístup do profilov ostatných užívateľov, obmedzený počet správ ostatným užívateľom a obmedzené možnosti zdieľať s ostatnými užívateľmi svoje kontaktné údaje.
 2. Užívateľ môže využívať platených služieb portálu v rozsahu podľa nižšie uvedených tarifov:
 • Skúšobné členstvo na 1 týždeň platené online platbou alebo kreditnou kartou: 4 EUR
 • Členstvo na 1 mesiac platené prevodom : 20 EUR
 • Členstvo na 1 mesiac = 30 dní platené SMS: 20 EUR
 • Členstvo na 1 mesiac platené online platbou alebo kreditnou kartou: 14 EUR
 • Členstvo na 3 mesiace platené prevodom: 39 EUR
 • Členstvo na 3 mesiace platené online platbou alebo kreditnou kartou: 34 EUR
 • Členstvo na 6 mesiacov platené prevodom: 74 EUR
 • Členstvo na 6 mesiacov platené online platbou alebo kreditnou kartou: 59 EUR
 • Členstvo na 12 mesiacov platené prevodom: 137 EUR
 • Členstvo na 12 mesiacov platené online platbou alebo kreditnou kartou: 107 EUR

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Pri platbe kartou z účtu vedeného v Eurách platí cena uvedená v Eurách.

 1. Ak užívateľ získa platené členstvo v portáli a uhradí prevádzkovateľovi vyššie uvedenú cenu, získava tým možnosť zasielať neobmedzené množstvo správ ostatným užívateľom a neobmedzený prístup do profilov ostatných užívateľov vrátane možnosti prezerať všetky fotografie uverejnené ostatnými užívateľmi, ďalej potom zasielanie svojich kontaktných údajov (telefón, email) ostatným užívateľom.
 2. Užívateľ, ktorý sa zaregistruje ako žena môže využívať všetky služby portálu zdarma. Tu platí iba obmedzenie posielania kontaktov neplateným užívateľom, ktorím sa takto odoslané kontakty nezobrazia. Užívateľ registrovaný ako žena podlieha tiež schvaľovaciemu procesu a niekedy môže byť jeho profil zablokovaný z dôvodu kontroly obrázkov či obsahu profilu administrátorom.
 3. V záujme zabezpečenia nepretržitej služby, automaticky obnovujeme všetky predplatené služby. To sa netýka jednorazovej platby, ako je bankový prevod alebo platby poštovou poukážkou. Takéto obnovenie musí byť na dobu rovnajúcu sa obdobiu pôvodného predplatného služieb podľa zvoleného tarifu. Okrem toho niekedy ponúkame špeciálne akcie, ktoré majú dobu obnovenia rôzneho trvania než naše bežné upisovacie obdobie.
  • Predplatné pomocou karty online: Skúšobné členstvo na jeden týždeň automaticky prechádza po tomto týždni do mesačného členstva. Ak chcete ukončiť skúšobné členstvo v prvom týždni, postačí zaslať informáciu o ukončení na podporu TU, najmenej 3 dni pred ukončením skúšobného týždňa.V tomto prípade nie je nutné písať písomnú výpoveď. Pokiaľ prejde skúšobné členstvo do mesačného, potom je už potrebné splniť všetky body ukončenia v článku 14 týchto Podmienok. Súhlasom s týmito podmienkami, beriete na vedomie, že váš účet bude podliehať vyššie popísanému automatickému predĺženiu. Pokiaľ si neželáte váš účet obnoviť automaticky, zašlite nám výpoveď podľa článku 14 týchto podmienok.
  • Predplatné pomocou sms: Deaktiváciu predplatného pomocou sms prevediete zaslaním SMS: FLIRT STOP na číslo 8899.
 4. V prípade, že bude užívateľovi automaticky predĺžené členstvo podľa predchádzajúceho článku všeobecných obchodných podmienok, vzniká prevádzkovateľovi nárok na odmenu podľa vyššie uvedeného cenníka a užívateľovi povinnosť uvedenú odmenu prevádzkovateľovi uhradiť.

Obsah služieb

 1. Celý obsah prístupný užívateľovi prostredníctvom služieb portálu, ako sú texty, dáta, softvér, rukopisy, fotografie, grafika, hudba, zvuky, videá, interaktívne prvky, blogy, príspevky, správy, etikety, ochranné známky, servisné známky, logá a ďalšie materiály (ďalej len "obsah"), je vo výlučnom vlastníctve prevádzkovateľa alebo k nemu má užívateľ iné užívacie práva.
 2. Užívateľ nie je oprávnený nakladať s vyššie uvedeným obsahom bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa.

Užívateľský obsah

 1. Užívateľ môže na svoj užívateľský účet nahrávať obsah a tento prostredníctvom svojho účtu zverejňovať.
 2. Užívateľ môže nahrávať na svoj užívateľský účet len taký obsah, s ktorým je oprávnený narábať.
 3. Užívateľ nesmie na svojom užívateľskom účte zverejňovať obsah, ktorý je najmä nezákonný, škodlivý, výhražný, hanlivý, obťažujúci, protiprávny, urážajúci, obscénny, útočiaci na súkromie inej osoby, nenávistný alebo rasovo, kultúrne či etnicky závadný a aj ďalší obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi a jeho zverejnenie by mohlo spôsobiť ujmu prevádzkovateľovi či ostatným užívateľom.
 4. Zverejnením obsahu na svoj užívateľský účet dáva užívateľ prevádzkovateľovi právo s týmto obsahom nakladať pre účely portálu.
 5. Užívateľ berie na vedomie, že je výhradne zodpovedný za obsah, ktorý prostredníctvom svojho účtu zverejňuje a že v prípade, že týmto obsahom bude spôsobená prevádzkovateľovi alebo ostatným užívateľom ujma, môže byť po ňom uplatňovaná náhrada škody.
 6. Užívateľ v súlade  s § 46 zákona č. 121/2000 Sb.,  o autorskom práve v znení neskorších predpisov uzatvára s prevádzkovateľom licenčnú zmluvu, na základe ktorej nahraním obsahu na svoj užívateľský účet zároveň poskytuje prevádzkovateľovi celosvetovú, časovo neobmedzenú licenciu k tomuto obsahu spočívajúcu v oprávnení prevádzkovateľa tento obsah užiť na všetky spôsoby použitia, v neobmedzenom rozsahu a to bezúplatne.

Obsah tretích strán

Užívateľ je oboznámený s tým, že v súvislosti s užívaním služieb portálu môže naraziť na obsah poskytovaný tretími subjektmi (napr. reklamy, bannery, inzercia). Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za tento obsah a v prípade, že týmto obsahom budú dotknuté práva užívateľa, je užívateľ oprávnený uplatňovať svoje nároky len voči subjektu, ktorý je pôvodcom tohto obsahu.

Reklamácia

 1. V prípade výskytu vád poskytovaných služieb je užívateľ oprávnený tieto vady uplatniť u prevádzkovateľa písomným úkonom adresovaným na sídlo prevádzkovateľa špecifikované v čl.2 týchto všeobecných obchodných podmienok alebo na e-mail 
 2. Prevádzkovateľ zašle užívateľovi potvrdenie o tom, kedy užívateľ práva z vád uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vyriešenia užívateľ požaduje. Prevádzkovateľ taktiež užívateľovi potvrdí dátum a spôsob vyriešenia reklamácie, prípadne písomne odôvodní zamietnutie reklamácie. Tieto potvrdenia prevádzkovateľ zasiela na adresu uvedenú užívateľom k tomuto účelu alebo na emailovú adresu, z ktorej bola reklamácia prevádzkovateľovi odoslaná. Emailová správa odoslaná v súvislosti s reklamáciou služieb prevádzkovateľom sa pre účely týchto obchodných podmienok považuje za písomné potvrdenie v zmysle ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.
 3. V prípade odstrániteľných vád poskytovaných služieb má užívateľ nárok najmä na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z ceny služieb. V prípade neodstrániteľnosti vady užívateľ právo na odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z ceny služieb.
 4. Prevádzkovateľ rozhodne o uplatnených vadách ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítáva primeraná doba potrebná k odbornému posúdeniu vytýkanej vady poskytovaných služieb. Reklamácia užívateľa vrátane odstránenia vytýkanej vady musí byť vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia vady, pokiaľ sa užívateľ s prevádzkovateľom nedohodnú na dlhšej lehote. Marné uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok. 
 5. Užívateľ je povinný vady poskytovaných služieb uplatniť bez zbytočného odkladu odo dňa, kedy ich zistí.

 Odstúpenie od zmluvy

 1. Užívateľ môže od zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom písomne odstúpiť bez uvedenia dôvodov a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od jej uzatvorenia.
 2. Prevádzkovateľ je v takom prípade povinný vrátiť užívateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od užívateľa na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou prijal.
 3. V prípade zmeny týchto obchodných podmienok je užívateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy s prevádzkovateľom do 14 dní odo dňa zverejnenia zmien.
 4. Odstúpiť od zmluvy môže užívateľ písomným úkonom adresovaným na sídlo prevádzkovateľa špecifikované v článku 2 týchto všeobecných obchodných podmienok alebo úkonom vo forme zápisu na inom trvanlivom nosiči, v ktorom uvedie požiadavku na zrušenie predplatného, registračný email a profilovú prezývku. Užívateľ môže taktiež použiť formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete TU.
 5. V prípade porušenia týchto všeobecných obchodných podmienok zo strany užívateľa si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s užívateľom a môže užívateľovi zmazať jeho účet. V takom prípade užívateľ nemá právo na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov.
 6. Užívateľ, ktorý využíva predplatné služieb portálu platených pomocou karty online má právo kedykoľvek ukončiť svoj zmluvný vzťah s prevádzkovateľom a to písomným úkonom adresovaným na sídlo prevádzkovateľa špecifikovaného v článku 2 týchto všeobecných obchodných podmienok. Pred odoslaním je potrebné oznámiť ukončenie na podpore TU. V takom prípade prevádzkovateľ najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, kedy mu bude zhora uvedené ukončenie účtu alebo predplatného doručené, ukončí predplatné alebo zmaže účet užívateľa a ukončí aj jeho predplatné.
 7. Užívateľ, ktorý využíva predplatné služieb portálu platených pomocou SMS si môže svoje predplatné kedykoľvek ukončiť zaslaním SMS vo tvare FLIRT STOP na číslo 8899 a svoj zmluvný vzťah ukončí s prevádzkovateľom oznámením o ukončení na podpore TU. V takom prípade prevádzkovateľ najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, kedy mu bolo zhora uvedené ukončenie účtu oznámené, zmaže účet užívateľa. Všetky Vaše požiadavky, dotazy a pripomienky budú zodpovedané na podpore v pracovné dni v čase od 9:00 do 17:00.
 8. Užívateľ, ktorý využil jednorázovú platbu alebo nevyužíval platené služby portálu má právo kedykoľvek ukončiť svoj zmluvný vzťah s prevádzkovateľom oznámením o ukončení na podpore TU. V takom prípade prevádzkovateľ najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, kedy mu bolo zhora uvedené ukončenie účtu oznámené, zmaže účet užívateľa. Všetky Vaše požiadavky, dotazy a pripomienky budú zodpovedané na podpore v pracovné dni v čase od 9:00 do 17:00.

Ochrana súkromia 

Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Ochrana súkromia je bližšie špecifikovaná v zásadách ochrany súkromia TU.

Obchodné oznámenie

Užívateľ užívaním služieb prevádzkovateľa výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, aby mu boli zasielané obchodné oznámenia prevádzkovateľa a partnerských obchodných spoločností. V prípade, že si užívateľ nepraje, aby mu boli obchodné oznámenia zasielané, má právo túto skutočnosť oznámiť písomne prevádzkovateľovi.

Používanie prihlásenia pomocou Facebook účtu

Na naše stránky sa môžete registrovať alebo prihlásiť pomocou vášho Facebook účtu. Tu využívame logo spoločnosti Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) pre prihlásenie v súlade so všetkými požiadavkami tejto spoločnosti. Ak ste prihlásený na svojom Facebook účte a kliknete na toto logo, automaticky dôjde k prenosu niektorých údajov z vášho účtu u spoločnosti Facebook. Ak nie ste prihlásený na vašom účte v spoločnosti Facebook, otvorí sa Vám prihlasovacia stránka k tomuto účtu. Zbierame len údaje, ktoré sú potrebné k registrácii na našich stránkach, ako je e-mailová adresa, dátum narodenia. K dokončeniu registrácie pomocou Facebook účtu musíte ešte dovyplnit niektoré povinné údaje. Ak dokončíte registráciu pomocou vášho Facebook účtu na našich stránkach, môžete sa už kedykoľvek prihlásiť cez tento účet. Registráciou alebo prihlásením cez váš Facebook účet sa stávate užívateľom týchto stránok a súhlasíte s týmito Obchodnými podmienkami, ktorých obsah je pre vás záväzný rovnako, ako pre užívateľov, ktorí sa registrujú alebo prihlasujú priamo na týchto stránkach.

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia českým právnym poriadkom v znení platnom ku dňu ich účinnosti.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto podmienok. Zmenu prevádzkovateľ oznámi užívateľovi aspoň 30 dní predom, a to prostredníctvom webových stránok flirtkontakt.sk a na email uvedený užívateľom pri registrácii. Nové znenie podmienok sa stáva voči všetkým stranám účinným 31. dňom po ich zverejnení na webových stránkach flirtkontakt.sk.
 3. Všetky spory vzniknuté poskytovaním služieb užívateľovi prevádzkovateľom v súvislosti s poskytovaním služieb sú s konečnou platnosťou oprávnené rozhodovať príslušné súdy.
 4. Ak sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok nevymáhateľné podľa platného zákona, bude toto ustanovenie vylúčené z týchto podmienok, ale ostatné ustanovenia zostanú plne platné, a bude možné ich ďalej aplikovať.
 5. Prevádzkovateľ a užívateľ prehlasujú, že tieto všeobecné obchodné podmienky sú prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a zaväzujú sa ich dodržiavať.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné k 17.10.2014

Erotický magazín Žhavé čítanie pre dospelých
Najlepšie lacné erotické hračky: S týmito sa zmestíte do štyridsať eur

Najlepšie lacné erotické hračky: S týmito sa zmestíte do štyridsať eur

04.07.2024 Orgazmus za pár eur? Sen? Realita! Za erotické hračky nemusíte minúť majland, aby ste prežili jeden úžasný orgazmus za druhým. Pozrite sa na náš zoznam lacných erotických hračiek, určite… čítajte viac >>
Som bisexuál: Sprievodca prijatia novej identity a odhalenie najčastejších mýtov

Som bisexuál: Sprievodca prijatia novej identity a odhalenie najčastejších mýtov

23.04.2024 Čo robiť po zistení, že ste bisexuál? A aké mýty kolujú v spoločnosti ohľadom bisexuality? Dnešným… čítajte viac >>
10 signálov, ktoré môžu naznačovať, že ste bisexuál

10 signálov, ktoré môžu naznačovať, že ste bisexuál

18.04.2024 Nálepky môžu byť užitočné... ale aj mätúce, najmä keď sa snažíte identifikovať niečo tak osobné,… čítajte viac >>
Sex horoskop na apríl 2024

Sex horoskop na apríl 2024

16.04.2024 Čo si pre vás prichystal štvrtý, aprílový mesiac roku 2024 v oblasti sexu, vzťahov a lásky? To sa… čítajte viac >>
Varovanie: Tieto stránky obsahujú erotický chat, videá, fotky a iné sexuálne explicitné materiály. Pre vstup musíte byť starší 18 rokov alebo 21 rokov, pokial to vyžaduje zákon. Všetky modelky a modelovia sú starší než 18 rokov. Moderátorské profily sú označené červenou bodkou.