Všeobecné provízne obchodné podmienky

K uzavretiu tejto zmluvy vám musí byť najmenej 18 rokov alebo viac, podľa toho, či sa na vás vzťahujú zákony inej zeme, kde sa dospelým stávate v neskoršom veku. Prosím čítajte tieto podmienky provízneho programu veľmi pozorne. Tieto podmienky určujú závӓzné vzťahy medzi vami a firmou INTERNET PORTAL s.r.o., IČO: 22796304 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Vaša účasť v províznom programe je na uvážení zástupcov prevádzkovateľa a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vašu účasť v programe alebo ukončiť kedykoľvek vašu účasť v programe. Vzájomné závӓzky podľa týchto podmienok tým nebudú dotknuté.

Zaškrtnutím “Súhlasím so všeobecnými províznymi obchodnými podmienkami“ pri registrácii potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli tejto dohode a súhlasíte s jej podmienkami. Táto dohoda predstavuje závӓznú dohodu, ktorá upravuje vašu účasť v províznom programe prevádzkovateľa. Pokiaľ je uvedené v tejto dohode "my", "náš" alebo "naše" rozumie sa tým spoločnosť INTERNET PORTAL s.r.o., pokiaľ bude uvedené v tejto dohode "Partner", "Provízny partner", "Vy" alebo "Váš", tak sa tým rozumie osoba alebo subjekt, ktorý vstupuje do tejto dohody provízneho programu.

Provízny program umožňuje odkazovať internetovú prevádzku na naše stránky pomocou špeciálneho odkazu. Pokiaľ na základe tejto prevádzky dojde k uzavreniu zmluvy medzi návštěvníkom a nami, bude Províznemu partnerovi vyplatená provízia, ktorá bude vypočítaná percentnou sadzbou v závislosti na zvolenom type provízneho programu.

Prijatím Podmienok tejto zmluvy súhlasíte, že ste dosiahli minimálneho veku 18 rokov alebo viac, pokiaľ sa na vás vzťahujú zákony inej zeme, kde sa stávate dospelým v neskoršom veku. Na tejto stránke bude vždy zobrazené, kedy bola dohoda naposledy aktualizovaná a vaša ďalšia účasť v províznom programe po takej zmene, bude považovaná za súhlas s týmito zmenami. Túto stránku sledujte teda pravidelne, aby ste sa zoznámili s aktuálnou verziou týchto podmienok.

Definícia pojmov.

Reklama – tým sa rozumie bannery, tlačítka, odkazy, zdrojové kódy alebo HTML kódy, obrázky alebo iné podobné materiály nami poskytnuté.

Vrátenie transakcie – rozumie sa tým vrátenie akýchkoľvek prostriedkov osobe, ktorej boli odčítané.

ID – rozumie sa tým jedinečné identifikačné číslo spojené s konkrétnym províznym účtom.

Účet.

Pokiaľ sa budete chcieť podieľať na našom províznom programe, tak si u nás budete musieť vytvoriť účet. Pri vytváraní svojho účtu potvrdzujete, že všetky informácie, ktoré poskytujete, sú úplné a presné. Súhlasíte s tým, že budete aktualizovať pravidelne tieto informácie podľa potreby a že nebudete používať účet inej osoby bez jej skoršieho zvolenia. Ste zodpovedný za obmedzenie prístupu k účtu a heslu a súhlasíte s tým, že prijímate všetku zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré sa vyskytujú v rámci vašeho účtu alebo hesla. Pokiaľ zriaďujete účet za právnickú osobu, súhlasíte, že máte právomoc jednať za túto právnickú osobu v tejto veci.

Zodpovednosť za partnerský obsah.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah vašich stránok. Budete výhradne zodpovedný za vývoj, prevádzku, údržbu a všetky materiály a obsah, ktorý sa zobrazí na vašom webu. Zaručujete, že sú vami prevádzkované stránky v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi. Vyhradzujeme si právo sledovať všetky umiestnenia odkazov s vaším ID, či neporušujú platné právo a predpisy. Ničmenej to nieje našou povinnosťou a nenesieme za to žiadnu zodpovednosť. Pokiaľ zistíme, že návštevnosť cez váš odkaz pochádza zo stránok, ktoré obsahujú detskú pornografiu, sodomiu, znásilnenie alebo akýkoľvek iný typ obscénnych či nezákonných materiálov, bude váš účet okamžite zmazaný a všetky nevyplatené platby okamžite prepadajú. V rámci našeho šetrenia predáme podnet polícii a poskytneme všetku súčinnosť pri šetrení vašich aktivít, včetne poskytnutí informácii z vašeho účtu. Tie samé následky bude mať taktiež návštevnosť získaná pomocou spamovania, takže pomocou rozosielania nevyžiadaných hromadných e-mailov a iných spamovacích metód. Stejné závery urobíme, pokiaľ zistíme, že porušujete niektoré z našich podmienok ochrany súkromia, podmienok užitia, obchodných podmienok alebo sa pokúšate o akúkoľvek formu spywaru, adweru, spoofingu, phisingu alebo porušujete podmienky služby. Vaše stránky a obsah musí byť celú dobu používania v súlade so zákonom 18 USC odstavcom 2257.

Odkazy a reklamné prvky.

Nami dodané reklamné prvky môžu byť použité len k propagácii našich stránok a prenechávame vám k nim len dočasnú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu, ktorú môžeme kedykoľvek odvolať. Táto licencia je vždy automaticky ukončená pri ukončení platnosti tejto dohody. Špeciálny odkaz s vaším ID môže byť použitý samostatne alebo spoločne s našimi reklamnými prvkami, ktoré vám k propagácii poskytujeme. Nebudeme mať žiadnu povinnosť platiť vám províziu, pokiaľ nebude prvok v správnom formáte a my tak nebudeme môcť zistiť, že prišiel zákazník od vás.

Administratíva.

Prevádzkovateľ sa zavӓzuje poskytnúť primerané kroky ku kontrole a prieskumom online, ktoré môžete sledovať po prihlásení k vašemu účtu. Kroky sú aktualizované na dennej báze, ale nie v reálnom čase s prihliadnutím na nedokončené transakcie, vrátenie transakcie apod.

Provízie.

Provízie sú stanovené percentuálnou čiastkou na platbe zákazníka.

Provízie sú nasledujúce:

40% z prvej platby zákazníka – získavate jednorázovo 40% z čiastky, ktorú zaplatil zákazník pri svojej prvej platbe. Táto čiastka je jednorázová a ďalej už žiadnu províziu zo zákazníka nedostávate.

20% z každej platby zákazníka – získavate po celú dobu členstva zákazníka 20% z jeho každej platby. Akonáhle zákazník preruší členstvo, končí i váš nárok na províziu.

Pokiaľ je z akéhokoľvek dôvodu zákazníkovi vrátená čiastka spӓť, tak sa Vám provízia odčíta z vašeho provízneho účtu. Províziu získavate z každého zákazníka, ktorý príde cez vaše stránky a zaplatí si u nás členstvo. Aby bol zákazník priradený pod váš účet, musí sa minimálne registrovať pri návšteve z vašich stránok. Akonáhle je zákazník takto registrovaný, tak je vám z jeho platby poprípade z platieb vyplácaná provízia a už nezáleží, kedy platbu urobil.

Platby.

Minimálna výplata je 30 EUR. Platba je vykonaná 30 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola získaná provízia, a zostatok na účte dosiahol tejto čiastky. To znamená, ak bola získaná provízia v mesiaci máj a zostatok na účte tým dosiahol minimálnej hodnoty. Bude vám vyplatená platba na konci mesiaca jún. Pokiaľ čiastka na účte nedosiahne minimálnej hodnoty, bude čiastka na účte prevedená do ďalšieho mesiaca, než dosiahne minimálnej hodnoty.

Daňové povinnosti.

Z vyplatenej čiastky niesú odpočítané žiadne daňové zrážky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za daňové povinnosti našich províznych partnerov.

Ukončenie dohody.

Dohodu je možné ukončiť kedykoľvek po oznámení ukončení jednej strany druhej strane. Pokiaľ bola dohoda ukončená riadne a neboli splnené dôvody pre nevyplatenie provízie podľa tejto dohody, tak je vám vyplatený zbytok peňažnej čiastky na vašom účte. Pokiaľ je tento zbytok peňažnej čiastky menší než 100 Kč, prepadá čiastka nám za užívanie provízneho účtu.

Nezávislosť subjektov.

Žiadna časť tejto dohody se nepovažuje za akékoľvek vytvorenie partnerstva, společného podniku, pracovného pomeru medzi stranami a podobných spojení. Nemáte žiadnu právomoc robiť ponuky alebo činiť akékoľvek prehlásenie naším menom. Z tejto dohody jasne vyplýva, že provízni partneri sú úplne nezávislí dodávatelia vo všetkých záležitostiach.

Zachovanie dôvernosti.

Táto dohoda je dôverná a všetky zistenia a veci, ktoré ste sa dozvedeli, ako náš provízny partner je zakázané akokoľvek ďalej šíriť iným osobám. Pokiaľ by k tomu došlo a bola vám táto vina preukázaná, potom sa stanovuje pokuta 20000 Kč za každý taký prípad.

Prehlásenie.

Súhlasíte, že ste si túto zmluvu prečítali včetne Ochrany súkromia a že rozumiete všetkému, čo je v týchto dokumentoch uvedené a súhlasíte s tým. Nesmiete predať, postúpiť či previesť ktorékoľvek zo svojích práv či povinností podľa tejto dohody bez našeho skoršieho písomného súhlasu. Naša firma môže práva a povinnosti z tejto dohody kedykoľvek postúpiť, predať alebo previesť bez skoršieho upozornenia alebo súhlasu.

Voľba práva.

Táto zmluva sa riadi českými zákonmi. Prijatím tejto zmluvy súhlasíte, že všetky spory sa budú rozhodovať podľa českého práva.

Výklad podmienok.

Provízne podmienky je treba vykladať ako celok a predložené členenie slúži len pre prehľadnosť. Pokiaľ sa stane, že bude niektoré z ustanovení týchto podmienok považované za nevymáhateľné podľa platného zákona, bude toto ustanovenie vylúčené z týchto podmienok, ale ostatné ustanovenia zostanú plne v platnosti, a bude možné je ďalej aplikovať.

Tieto Všeobecné provízne obchodné podmienky sú platné a učinné k 1.1.2012

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah vašich stránok. Budete výhradne zodpovedný za vývoj, prevádzku, údržbu a všetky materiály a obsah, ktorý sa zobrazí na vašom webu. Zaručujete, že sú vami prevádzkované stránky v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi. Vyhradzujeme si právo sledovať všetky umiestnenia odkazov s vaším ID, či neporušujú platné právo a predpisy. Ničmenej to nieje našou povinnosťou a nenesieme za to žiadnu zodpovednosť. Pokiaľ zistíme, že návštevnosť cez váš odkaz pochádza zo stránok, ktoré obsahujú detskú pornografiu, sodomiu, znásilnenie alebo akýkoľvek iný typ obscénnych či nezákonných materiálov, bude váš účet okamžite zmazaný a všetky nevyplatené platby okamžite prepadajú. V rámci našeho šetrenia predáme podnet polícii a poskytneme všetku súčinnosť pri šetrení vašich aktivít, včetne poskytnutí informácii z vašeho účtu. Tie samé následky bude mať taktiež návštevnosť získaná pomocou spamovania, takže pomocou rozosielania nevyžiadaných hromadných e-mailov a iných spamovacích metód. Stejné závery urobíme, pokiaľ zistíme, že porušujete niektoré z našich podmienok ochrany súkromia, podmienok užitia, obchodných podmienok alebo sa pokúšate o akúkoľvek formu spywaru, adweru, spoofingu, phisingu alebo porušujete podmienky služby. Vaše stránky a obsah musí byť celú dobu používania v súlade so zákonom 18 USC odstavcom 2257.